tel/fax: 032 269 38 94


GUMOSIL AD-1

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

WŁASNOŚCI: GUMOSIL® AD-1 A/B

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® AD-1 /A
Typ kauczuku Kauczuk Addycyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Elastyczny, o bardzo dużej wytrzymałości na rozdzieranie
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony tak
WŁAŚCIWOŚCI FORMY Stabilność
wymiarów
tak
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie tak
Odporność temperaturowa
(°C)
max 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor bezbarwny
Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu
1,10
Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu
20.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)
Symbol Gumosil® AD-1/B
Kolor transparentny / różowy
Dawka
% wag, ok. (1)
10
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 60
Czas usieciowania w godz., maksimum 16
PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 25
Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 8,0
Wydłużenie względne w % ok. 650
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 0,1-0,2

UWAGI:
(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

PRZETWARZANIE

KATALIZA
Do każdego kauczuku utwardzanego w temperaturze pokojowej przypisany jest katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy często odpowietrzać kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

REGULACJA LEPKOŚCI
Można rozcięczyć dodając dodając maksymalnie do 10% oleju silikonowego Polsil®OM-50 lub Polsil®OM-100 co spowoduje nieznaczne obniżenie ich lepkości i twardości po usieciowaniu.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Produkty Polastosil® i Gumosil® utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godz. Czas ten może być zmniejszony w przypadku wyrobu Gumosil AD-1 (do 4 godzin przy 65°C, 1 godziny przy 100°C lub 30 min. przy temperaturze 150°C). Podwyższenie temperatury utwardzania zwiększa skurcz elastomeru.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Polsilformu® 2/30 produkowanym przez nasz Zakład (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału – modelu.

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit® lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomocą produktu typu Silkit® wytwarzanego przez nasz Zakład.

DODATKI
Dostępne są dodatki mające na celu regulację kinetyk sieciowania lub płynności kauczuków typu poliaddycyjnego środek tiksotropowy Gumosil® AD składnik C. Dawkowanie w ilośći około 0,2 cz. wag. na każde 100 cz. wag. Gumosilu® AD-1/A

Informacja dla użytkowników:
Zawarte w niniejszej broszurze informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy produkty są właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów. Użytkownicy są odpowiedzialni za stosowanie się do lokalnych przepisów prawnych i za uzyskanie odpowiednich zaświadczeń (certyfikatów). Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy są w posiadaniu ostatniej wersji tego dokumentu – natomiast Zakład Chemiczny „SILIKONY POLSKIE” Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji na ten temat

 Nasi Partnerzy Handlowi: