tel/fax: 032 269 38 94


WODOROTLENEK GLINU

Synonimy:
Wzór chemiczny: AlH3O3
Masa molowa: 78,00
Numer CAS: 21645-51-2
Numer WE: 244-492-7
Zastosowanie: W przemyśle chemicznym
Właściwości:
Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8 – 9 (100 g/l H2O zawiesina, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
dolna:
górna:
lepkość dynamiczna:
lepkość kinematyczna:
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,4 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: nie dotyczyNasi Partnerzy Handlowi: