tel/fax: 032 269 38 94


Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży
Żelpol spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Definicje
Sprzedający -   Żelpol spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
CZELADŹ, SPACEROWA 5
,numer wpisu w KRS 0000117822 , NIP 6443084720
REGON  277829270
Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym.
OWS  – a także wyrażenia, takie jak „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostawy   Żelpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.
Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub dostawy towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez Strony formy.
Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. rodzaj towaru i jego cenę, składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej.

2. Zakres
1. Niniejsze Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający dostarcza towary Kupującemu i dotyczą one wszelkich ofert cenowych oraz umów sprzedaży i dostawy związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez  Żelpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OWSiD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi warunkami ,nawet jeśli Sprzedający nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. Kupujący nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków lub z zawartej Umowy.

2. Jeżeli złożona oferta lub Umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiera postanowienia różniące się od tych, które zostały zawarte w ofertach i umowach regulowanych przez OWSiD bez wyraźnego wyłączenia ich zastosowania, pozostałe postanowienia OWSiD pozostają w mocy.

3. Ewentualna niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWSiD nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWSiD.

3. Informacje o produkcie, oferty, wzorce
1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów i jakości wynikające z katalogów, prospektów przedstawionych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane i potwierdzone przez obie Strony.

2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o oferowanych przez Sprzedającego towarach mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie jest dla Sprzedającego wiążące wyłącznie, jeśli przyjmie je na piśmie, faksem bądź e-mailem, bądź  telefonicznie i potwierdzi  przyjęcie do realizacji.

2. W przypadku zmiany taryfy kolejowej lub kosztów transportu samochodowego Sprzedający jest uprawniony do odpowiedniej zmiany cen stosownie do zmiany kosztów transportu. Zmiana taka nie wymaga zgody Kupującego.

3.  Pracownicy handlowi działający w imieniu Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania  pracowników  handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

5. Warunki płatności

1. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze.
2. W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, Kupujący przedłoży wymagane przez Sprzedającego dokumenty finansowe, i rejestrowe (NIP, Regon,wpis do rejestru działalności) na podstawie, których Sprzedający może udzielić kupującemu tzw. „kredytu kupieckiego”. Jeżeli Sprzedający zdecyduje o udzieleniu takiego kredytu, wówczas Kupujący obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury  w terminie płatności ustalonym na fakturze  chyba że ustalono inaczej na piśmie. Sprzedającemu przysługuje skorzystania z  prawa naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę. Kupujący obowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją przeterminowanych należności. Jeżeli Kupujący nie uzyska odroczonego terminu płatności wówczas obowiązany będzie do zapłaty zaliczkowej lub do zabezpieczenia płatności w sposób satysfakcjonujący dla Sprzedającego.
3. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w przypadku, gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z Umowy. Kupujący dopuszcza się istotnego naruszenia, między innymi w sytuacjach, gdy:
a) nie wywiązuje się ze swych płatności w terminach, gdy przypadają one do zapłaty,
b) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
c) cały majątek Kupującego lub jego część podlega zarządowi przymusowemu,
d) złożono wniosek o likwidację lub upadłość w stosunku do Kupującego.
4. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od Sprzedającego od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu z tytułu Umowy.

6. Realizacja dostaw i reklamacje

1.   Dostawa towaru następuje w zależności od ustaleń  umownych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym bądź   na koszt Kupującego lub Sprzedającego.
2. Zmiana miejsca dostawy towaru poza wyszczególnione w Umowie będzie dokonana za zgodą Sprzedającego i wymaga uzgodnienia przez Strony kwoty dodatkowych kosztów należnych Sprzedającemu z tytułu zwiększenia rzeczywistych kosztów dostawy i rozładunku.
3. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia Towaru pod względem ilości, jakości oraz zgodności z zamówieniem niezwłocznie z chwilą jego dostarczenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi i roszczeń odszkodowawczych.
4. Kupujący może prowadzić wszelkie kontrole jakościowe dostarczonego Towaru, jakie uzna za stosowne, w zakresie zgodności z normami i kategoriami powołanymi w Umowie. Kupujący, nie później niż w terminie 3 dni zawiadomi Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach wynikających z powyższych kontroli pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi i utraty roszczeń odszkodowawczych.
5. Kupujący ma obowiązek odseparowania towaru, co, do którego zgłasza zastrzeżenia, aż do rozstrzygnięcia reklamacji i ewentualnego jej rozwiązania.
6. Odseparowana partia towaru podlega komisyjnemu przeprowadzeniu badań jakościowych przy udziale Sprzedającego, Producenta i Kupującego. W przypadku pobrania przez Kupującego próbek bez obecności przedstawiciela Sprzedającego, producenta wyniki badań nie będą wiążące dla Sprzedającego i nie będą mogły stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.

7. Siła wyższa
Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostawy towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, a Kupujący odmówić odbioru materiałów, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego oraz Kupującego (siła wyższa), uniemożliwiające wykonanie Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności:
a) okoliczności pozostające poza kontrolą ludzką,
b) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,
c) decyzje władzy państwowej,
d) powstanie, zamieszki, wojnę, rebelię, embargo, braki w dostawach,
e) brak realizacji kolejowych przewozów przez przewoźnika, w tym brak dostępności wagonów lub ograniczenia tej dostępności.

8. Przejście ryzyka i tytuł własności
Odpowiedzialność Sprzedającego za Towary przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego  w zależności od strony świadczącej  usługę transportową i tak:
1.a  Jeśli towar wydawany jest z magazynu Sprzedającego w siedzibie jego  firmy    bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie /w tym spedytorowi jeśli  działa on na rzecz Kupującego / staje on się własnością Kupującego w  chwili wydania towaru z magazynu Sprzedającego.
1b. Jeśli towar  dowożony jest przez Sprzedającego jego własnym środkiem transportu  do miejsca wskazanego przez odbiorcę  staje on się własnością Kupującego w  chwili  rozładunku towaru   w miejscu wskazanym przez Kupującego.
/ potwierdzeniem  dostawy  jest czytelny podpis odbierającego i podanie daty odbioru/
1.c.  Jeśli towar dowożony jest  do Kupującego  przez spedytora który działa na rzecz Sprzedającego  /to znaczy  sprzedający organizuje transport  i on  ponosi ryzyko uszkodzenia towaru  przez spedytora /  towar staje się własnością Kupującego z chwilą objęcia towaru przez niego  w posiadanie  tzn. po potwierdzeniu rozładunku we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy. / potwierdzeniem  dostawy  jest  dokument  odbioru  np.: Wz, list przewozowy  lub w przypadku braku  możliwości uzyskania  w/w dokumentów  oświadczenie  Kupującego podające datę  otrzymania przez niego towaru . Dokumenty te mogą być przekazane drogą elektroniczną.
pkt1.c  odnosi się do dostaw realizowanych zarówno z magazynu  Sprzedającego jak również  do  dostaw realizowanych w tranzycie tzn. bezpośrednio od dostawcy.
1.d Jeśli towar wydawany jest z magazynu  Producenta czy też naszego Dostawcy  w siedzibie jego  firmy  bezpośrednio Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie /w tym spedytorowi jeśli  działa on na rzecz  i rachunek Kupującego / staje on się własnością Kupującego w  chwili wydania towaru z magazynu  Dostawcy .

9. Zawiadomienia i oświadczenia stron
1. O ile z OWSiD nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonaniem Umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w Zamówieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub e-mail będzie uznane za skuteczne.

10. Prawo kontraktu i jurysdykcja
1. Umowa podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sporami mogącymi wyniknąć w związku z realizacją sprzedaży i dostaw, ma Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

11. Ochrona danych osobowych
Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw  Żelpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

Czeladź 02-01-2014r.Nasi Partnerzy Handlowi: